Operat wodnoprawny – co to jest?

przez Redakcja
woda

Korzystanie z wód naziemnych i podziemnych lub wykonywanie konstrukcji oraz urządzeń wodnych, zgodnie z polskim prawem budowniczym wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego. To dokument wydawany przez upoważnione do tego organy, dzięki któremu inwestor uzyskuje pozwolenie na wykonanie planowanej przez siebie inwestycji. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest przedstawienie odpowiednim organom operatu wodnoprawnego. Operaty wodnoprawne są jednymi z dokumentów, które umożliwiają uzyskanie pozytywnego pozwolenia wodnoprawnego. Co to operat wodnoprawny? Co warto o nim wiedzieć?

 

Operat wodnoprawny – co to jest?

Korzystanie z wód, a także budowanie urządzeń wodnych jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Aby ubiegać się o uzyskanie zgodny od odpowiedniego organu administracji publicznej, konieczne jest sporządzenie operatu wodnoprawnego. Co to jest operat wodnoprawny?

Zgodnie z definicją, operat wodnoprawny jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zawarte w nim informacje ściśle określają problemy i potrzeby inwestora, czyli potencjalnego, przyszłego użytkownika wód. Podjęcie decyzji przez uprawnione do tego organy jest skomplikowanym procesem, a ostateczna decyzja zwykle poprzedzona jest wnikliwą analizą konkretnego wniosku. Przedłożenie operatu wodnoprawnego pozwala na ułatwienie organom wydania decyzji, dzięki zawartym w nim informacjom, zarówno opisowym, jak i graficznym. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym powinien zostać złożony do nadzoru wodnego, który przypisany jest do danej miejscowości. Czas jego rozpatrzenia zazwyczaj ściśle określony jest przez daną instytucję, a wszelkie braki we wniosku powinny być jak najszybciej uzupełniane. 

 

Jak wygląda operat wodnoprawny? – podstawowe informacje

Operat wodny jest dokumentem, który składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest część opisowa, której najważniejszym elementem jest karta tytułowa oraz treść właściwa. Z kolei drugą część stanowią elementy graficzno-rysunkowe, które również pomagają zwizualizować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Co zawierają poszczególne części operatu wodnoprawnego?

1. Opisowa część operatu wodnoprawnego składa się z:

 • oznaczenia inwestora, który ubiega się o wydanie pozwolenia,
 • wyszczególnienia: celu z zakresu korzystania z wód, a także stanu prawnego nieruchomości, która będzie podlegała inwestycji,
 • szczegółowego opisu ewentualnego urządzenia wodnoprawnego, którego dotyczy pozwolenie,
 • charakterystykę wód oraz zbiornika ścieków, które są objęte wydaniem pozwolenia wodnoprawnego,
 • ustalenia, które związane są z: planem zagospodarowania wodami, warunków umożliwiających korzystanie z wód, planu na wypadek pojawienia się suszy,
 • wyszczególnienie, które dotyczy wpływu inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne w najbliższej okolicy,
 • planowany czas uruchomienia inwestycji,
 • wyszczególnienie o zastosowanych formach ochrony przyrody obecnej na terenie inwestycji.

2. Opisowa graficzna operatu wodnoprawnego składa się z:

 • przedstawienia planu urządzeń wodnych,
 • udokumentowania zasięgu działania korzystania z wód lub zbudowanych urządzeń wodnych, które powinno zawierać również numer działki, jej powierzchnię – naniesioną na mapę sytuacyjno-wysokościową,
 • konkretne przekroje podłużne oraz poprzeczne, które będą przedstawiać urządzenie wodne oraz koryta wody, których destynacja zlokalizowana jest w zasięgu działania tych urządzeń,
 • dokładny schemat, który informuje urząd o rozmieszczeniu urządzeń służących do wykonywania pomiarów, a także znaków żeglugowych,
 • precyzyjną grafikę, która przedstawia schemat funkcjonalny lub także technologiczny urządzeń, o których budowę wnioskuje inwestor.

Wykonanie operatu wodnoprawnego w prawidłowy sposób jest bardzo ważne. Zawarte w nim informacje są niezbędne i konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, dlatego jego przedłożenie do odpowiedniej inwestycji powinno nastąpić razem ze składaniem wniosku o jego wydanie. 

Zobacz podobne artykuły