Raport o oddziaływaniu na środowisko – co to jest i kto go wykonuje?

przez Redakcja
natura

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), zwana często raportem, to obszerny dokument, omawiający wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wykonywany jest obligatoryjnie w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest kwalifikowane do tzw. znacząco oddziałujących na środowisko, a także – gdy Urząd, do którego należy wydanie decyzji, zażąda rozszerzenia złożonych wcześniej dokumentów dla innych przedsięwzięć. Raport wykonywany jest zarówno w przypadku planowania nowej inwestycji, jak i rozbudowy lub modernizacji już istniejącej  – jeżeli zachodzi przesłanka, że zmiana może wpłynąć na środowisko.

Co to jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko jest dokumentem, określającym, jaki wpływ na środowisko będzie miała planowana inwestycja. Obligatoryjnie wykonywana jest ona dla:

 • przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli Urząd, po analizie przedstawionych dokumentów (tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia) oraz konsultacjach ma wątpliwości odnośnie oddziaływania inwestycji na otoczenie,
 • jeżeli planowana inwestycja może potencjalnie znacząco wpływać na obszar Natura 2000.

Raport składa się z szeregu zagadnień, dokładnie określonych w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Treść, w zależności od przedsięwzięcia jest za każdym razem inna, ponieważ jak opisano np. na stronie https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko: „obszerność dokumentu zależy przede wszystkim od charakteru przedsięwzięcia i potencjalnego wpływu na środowisko. Dlatego nie da się stworzyć uniwersalnej analizy – będzie ona zwyczajnie nierzetelna, co może skutkować nawet odrzuceniem projektu inwestycyjnego”.

W ocenie oddziaływania na środowisko wpływ planowanego przedsięwzięcia określa się zarówno dla etapu budowy, trwania, jak i likwidacji inwestycji. Na tej podstawie, po zasięgnięciu szeregu opinii, Urząd wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która otwiera drogę do dalszych prac inwestorskich.

Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko?

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkiem inwestora. Nie zawsze jednak inwestor ma możliwości samodzielnego wykonania raportu, zarówno ze względu na brak wiedzy w tym temacie, jak i kwalifikacji. Artykuł 74a Ustawy dokładnie precyzuje, kto może wykonywać raport o oddziaływaniu na środowisko. Jest to osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia na kierunkach o profilu:

 • chemicznym,
 • nauk przyrodniczych, związanych z biologią i naukami o Ziemi,
 • nauk technicznych: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 • nauk rolniczych i leśnych.

Inna po możliwością jest osoba, która ukończyła studia na kierunku innym niż powyższe oraz posiada doświadczenie trzech lat pracy w przygotowywaniu wniosków. Ocenę może wykonywać również osoba z wyższym wykształcenie, która co najmniej pięciokrotnie uczestniczyła, jako członek zespołów autorów, którzy przygotowywali raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Kto wydaje decyzję do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji?

W zależności od rodzaju i zasięgu inwestycji, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest uzależniona od tego, kto wydaje. Raport o oddziaływaniu na środowisko może więc być złożony do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • Starosty,
 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.

Powyższe organy przedstawiają raport do konsultacji społecznych, a także do opiniowania przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne organy, w których kompetencje wchodzi realizacja, np. Dyrektor Urzędu Morskiego – w przypadku inwestycji realizowanej na obszarze morskim.

Zagadnienia, co to jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kogo dotyczy oraz jakie informacje powinny być w nim zawarte, a także: kto wydaje Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nie da się streścić w kilku zdaniach. W przypadku realizacji inwestycji, najlepiej zweryfikować planowane przedsięwzięcie pod kątem wymagań prawnych z właściwymi przepisami, lub zwrócić się o pomoc do firm, świadczących fachowe usługi w tym zakresie.

Zobacz podobne artykuły